2S6M Tunguska

Panda Hobby 1/35

Modeller : Takashi Yamane