JS-2 Model.1944 ChKZ

Tamiya 1/35

Modeller: Eiji Sakamoto