ASU-85

Dragon{AEF Design1/35

Modeler: Luigi Cuccaro

I started from Dragon kit =>Shilka + AEF-DESIGN (conversion).
As usual, I added many improvement as light-guard, hooks, hinges, handles and so on.
About camuflage, it's a classic russian green plus weathering, obviously.


BACK